Algemeen wedstrijdreglement & competitiereglement

Algemeen Wedstrijdreglement

& Competitiereglementen

Versie 1.3 – Mei 2012 (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de KBWB op 16 juni 2012)

DEFINITIES

 

Bestuur / Bondsbestuur: het Uitvoerend Bureau, of bij uitbreiding de hele Raad van Bestuur, van de KBWB

Bond: zie Federatie

Bondsbestuur: zie Bestuur

Bondsnummer: zie licentienummer

Club / Vereniging: een groepering met een eigen juridische entiteit (bijv. vzw of feitelijke vereniging), met een bestuur (minstens een voorzitter en een sportief verantwoordelijke) en worstelende leden.

Clublicentie: een vergunning voor een club om mee te mogen doen aan de competitie

Coach: de persoon die worstelaars begeleidt tijdens een worstelcompetitie, en hen aanwijzingen geeft vanop de stoel aan de hoek van de mat.

Competitie: een geheel van worstelwedstrijden tussen meerdere clubs, gespreid over meerdere wedstrijddagen in de loop van het wedstrijdseizoen (zie ook het verschil met een Toernooi).

Competitieverantwoordelijke: de door de KBWB aangestelde persoon die de competitie opvolgt vanuit een overkoepelende positie

Disciplinair Comité: het comité dat zich bezig houdt met het beoordelen van overtredingen, en indien nodig bestraffingen voorstelt

Federatie / Bond: de Koninklijke Belgische Worstelbond, afgekort KBWB
in het Frans: Ligue Royale Belge de Lutte – LFLO
in het Duits: Königlicher Belgischer Ringerverband – KBRV

Jeugd: worstelaars van 7 t/m13 jaar

Junioren: worstelaars tussen 18 en 20 jaar

Kadetten: worstelaars van 16 t/m17 jaar

Klassementspunten: de punten die worden behaald op het einde van een wedstrijd (5, 4, 3, 1 of 0)

Leeftijd: de FILA-leeftijd, d.w.z.de leeftijd die men in de loop van het kalenderjaar bereikt heeft of ditzelfde jaar nog zal bereiken.

Licentie / Vergunning: een document dat bewijst de worstelaar aangesloten is bij de KBWB voor dat kalenderjaar. Een licentie is géén verzekeringsdocument.

Licentienummer / Bondsnummer: het nummer dat vermeld staat op de jaarlijkse worstellicentie. Dit begint doorgaans met het jaar, en een cijfercode voor de liga en de vereniging.

Liga / Sectie: de overkoepelende worstelorganisatie per gemeenschap in België, d.w.z.:

  • Vlaamse Worstelbond – VWB
  • Ligue Francophone de Lutte Olympique – LFLO
  • Deutschsprachiger Ringerverband – DRV.

Ploeg / Worstelploeg: team van worstelaars behorend tot één club, liga of federatie, dat deelneemt aan een toernooi of aan de competitie

Sectie: zie Liga

Scheidsrechterrapport /Wedstrijdverslag: verslag dat de verantwoordelijke scheidsrechter maakt op het eind van een wedstrijddag, en waar o.a. het aantal deelnemers en alle eventuele incidenten worden vermeld

Scheidsrechterscommissie: het orgaan dat de scheidsrechters vertegenwoordigt bij de KBWB

Scholieren: worstelaars van 14 t/m15 jaar

Senioren: worstelaars van 20 jaar en ouder

Startkaart: zie Weegbriefje

Technische punten: zie Wedstrijdpunten

Toernooi: een geheel van worstelwedstrijden tussen twee of meer clubs, regio’s, landen e.d., doorgaans op één of meerdere opeenvolgende dagen.

Vereniging: zie Club

Vergunning: zie Licentie

Voorzitter Wedstrijdbureau: de administratief verantwoordelijke voor de toernooileiding

Verzorger: een begeleider van de worstelaars op toernooien die geen coach is

Wedstrijd: één kamp tussen twee worstelaars, bestaand uit maximaal 3 periodes

Wedstrijdblad / Wedstrijdformulier: het puntenblad waarop de matvoorzitter per wedstrijd de wedstrijdpunten en klassementspunten invult

Wedstrijdpunten: het totaal van de technische punten per worstelaar, zoals ze telkens door de scheidsrechter op de mat toegekend en op het scorebord verschenen zijn

Wedstrijdverslag: zie Scheidsrechterrapport

Wedstrijdzone: de afgebakende zone waarin zich de matten bevinden, de scheidsrechtertafels, de EHBO-tafel e.d. en waarin zich het wedstrijdverloop voltrekt.

Weegbriefje/Startkaart: individuele kaart waarop de gegevens van de deelnemer vermeld staan, en waar bij de weging het correcte gewicht op wordt ingevuld

Worstelaar: elke deelnemer, mannelijk of vrouwelijk, aan worstelwedstrijden, in gelijk welke leeftijdscategorie of gelijk welke worstelstijl die gereguleerd wordt door de KBWB in België.

I.INLEIDENDE BEPALINGEN

1.2           Over deze reglementen

Dit reglement en de hierna vermelde aanvullende reglementen zijn opgesteld door de Koninklijke Belgische worstelbond (KBWB), en regelen alle onder haar auspiciën vallende toernooien en competities. De aanvullende reglementen zijn: het competitiereglement, het reglement volwassenencompetitie en het reglement jeugdcompetitie.

Uitsluitend het bestuur van de KBWB is verantwoordelijk voor dit reglement en aanvullende reglementen. De competitieverantwoordelijke handelt onder de verantwoordelijkheid van het bondsbestuur.

Tijdens het competitieseizoen vinden er geen wijzigingen plaats in deze reglementen.

1.3           Aanvaarding van de reglementen

Een vereniging wiens worstelaars deelnemen aan een toernooi of competitie, erkent en aanvaardt dit wedstrijd- en competitiereglement, en onderwerpt zich en voldoet aan alle beslissingen van de scheidsrechters, van de competitieverantwoordelijke van de KBWB en van het bondsbestuur.

Verenigingen moeten alle formaliteiten en betalingen hebben voldaan ten aanzien van de KBWB en van hun eigen liga. Dit omvat ook de verplichtingen van de bij hen aangesloten worstelaars. Verenigingen die deze verplichtingen niet nakomen, kunnen een startverbod krijgen voor één of meerdere toernooien of competitiedagen.

1.4           Sanctionering

Uitsluitend de scheidsrechters, de competitieverantwoordelijke van de KBWB en het Disciplinair Comité van de KBWB hebben de bevoegdheid om bij niet naleven van de hierboven genoemde reglementen bestraffende maatregelen en/of beslissingen te nemen ten opzichte van worstelaars, trainers of clubs.

Voor alle gevallen die niet voorzien zijn in het competitiereglement en de aanvullende reglementen, beslist het Disciplinair Comité van de KBWB, op basis van een verslag door de competitie-verantwoordelijke of door een lid van het scheidsrechterskorps.

1.5           Beroep bij de KBWB

Bij bestraffingen heeft de club drie kalenderdagen tijd om hiertegen beroep aan te tekenen bij het Disciplinair Comité van de KBWB. Daarna wordt de beslissing bekrachtigd door het Disciplinair Comité van de KBWB, en is geen verder beroep meer mogelijk.

 

  1. WEDSTRIJDREGLEMENTEN: ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE WORSTELWEDSTRIJDEN EN –COMPETITIES

 

1.2           Sportief reglement

Voor de wedstrijden gelden de bepalingen van het FILA-reglement, aangevuld met dit competitiereglement. Zo is de tijdsduur van elke wedstrijd in principe bepaald op maximaal 3 periodes van elk 2 minuten, met een pauze van 30 seconden er tussen (zie uitzondering in Jeugdcompetitiereglement).

Bij deelname tot en met 5 worstelaars in één gewicht geldt het Noorse systeem van onderlinge wedstrijden Vanaf 6 worstelaars geldt het FILA-systeem van rechtstreekse uitschakeling met herkansingen.

In afwijking van het FILA-reglement mogen jongens en meisjes jonger dan 16 wél tegen elkaar worstelen in jeugdwedstrijden. Vanaf de leeftijd van 16 jaar mogen mannelijke en vrouwelijke deelnemers niet meer tegen elkaar uitkomen in een worstelwedstrijd.

1.3           Worstellicenties

Deelnemers aan door de KBWB goedgekeurde toernooien en aan de Belgische competitie, moeten actieve, getrainde worstelaars zijn.

Elke deelnemer moet ook een voor dat jaar geldige nationale licentie hebben. Worstelaars die aangesloten zijn bij een Belgische worstelclub maar die niet de Belgische nationaliteit hebben, kunnen via hun club een Belgische worstellicentie aanvragen als ze hun officieel adres hebben in België.

Door het aanvragen van de worstellicentie verklaart de vereniging dat de worstelaar in kwestie in orde is met alle verplichtingen, en een geldige sportverzekering heeft voor het hele kalenderjaar waarin de worstellicentie geldig is.

De originele licentie moet worden meegebracht bij een worstelontmoeting. Zij wordt dan gecontroleerd door de scheidsrechter en/of door de competitieverantwoordelijke. De competitieverantwoordelijke van de KBWB heeft de bevoegdheid de gegevens van de licenties te controleren bij de KBWB.

Op deze licentie moet een goed gelijkende recente foto van de worstelaar staan. Wanneer er naar het oordeel van de scheidsrechters geen accurate of recente pasfoto op de licentie staat, kan de licentie ingetrokken worden. In dat geval moet de clubsecretaris van de betrokken worstelaar een nieuwe pasfoto opsturen naar de KBWB en een nieuwe licentie kopen voor het lopend jaar.

Bij deelname zonder geldige licentie kan de KBWB de club van de betrokken worstelaar een boete opleggen. Hetzelfde geldt wanneer een door de KBWB geschorste worstelaar met een buitenlandse licentie aan een toernooi zou deelnemen.

1.4           Transfers van worstelaars

Een worstelaar die gedurende een aaneengesloten periode van minimaal twaalf maanden niet aangesloten is geweest bij een vereniging kan zich zonder meer aanmelden bij een andere Belgische vereniging. De overige worstelaars moeten de vervaldag van hun vergunning afwachten, tenzij de twee betrokken clubs eerder een onderling akkoord kunnen afsluiten.

Nationale transfers moeten worden afgehandeld worden via de ledenadministratie van de KBWB, die tegen betaling een nieuwe vergunning zal uitreiken. Deze transfers moeten worden bekrachtigd door de competitieverantwoordelijke.

Transfers naar buitenlandse clubs moeten op voorhand gemeld worden bij de KBWB, volgens de modaliteiten van de FILA. De club van oorsprong moet vanzelfsprekend ook zijn toestemming verlenen.

1.5           Deelname aan buitenlandse toernooien

Op buitenlandse toernooien moeten worstelaars van Belgische clubs zich aanmelden met een geldige nationale licentie.

Elke deelname aan een FILA-toernooi moet minstens een maand op voorhand worden aangemeld bij de KBWB, zodat de bond indien nodig voor een internationale scheidsrechter kan zoeken om de deelnemers te vergezellen op dat toernooi. Eventuele FILA-boetes door het ontbreken van een scheidsrechter wanneer onvoorzien meer dan 4 worstelaars deelnemen, zullen worden doorgerekend aan de club waar de niet-aangemelde worstelaar bij aangesloten was, met eventuele toevoeging van nationale boetes.

Wanneer de bond een Belgisch nationaal team naar buitenlandse toernooien stuurt, mogen er geen andere Belgische clubteams deelnemen aan dat toernooi.

1.6           Scheidsrechters

Van elke vereniging wordt verwacht dat zij minstens één scheidsrechter aanmeldt bij de scheidsrechterscommissie van de KBWB. Het leveren van een scheidsrechter zal op een nader te bepalen moment verplicht worden gesteld; de KBWB heeft nu al het recht om een kostensupplement aan te rekenen aan verenigingen die geen scheidsrechter aanleveren voor de toernooien of competities waaraan zij deelnemen.

Wanneer een vereniging geen scheidsrechter heeft, moet zij aantoonbaar alle moeite doen om zo spoedig mogelijk eigen kandidaten voor de nationale scheidsrechteropleiding aan te melden.

1.7           Wedstrijdaccommodatie

De ontmoetingen moeten plaatsvinden in een daarvoor door de KBWB geschikt bevonden locatie.

Elke vereniging die worstelwedstrijden inricht, moet per wedstrijdmat een voorziening hebben om aan te geven hoeveel technische punten elke worstelaar heeft gescoord, in welke periode de wedstrijd zich bevindt, en die de kleur van de worstelaar aangeeft voor elke gewonnen periode.

Met het oog op de veiligheid van de worstelaars mogen er zich geen glazen, scherpe of harde voorwerpen in de omgeving van de worstelmat bevinden. Dit zal afhangen van de beoordeling door de scheidsrechter.

Het publiek moet voldoende afstand bewaren tot de worstelmat. Er geldt tijdens de wedstrijden een volledig rookverbod in de zaal of locatie.

1.8           Medische aspecten

Tijdens de wedstrijd moeten gediplomeerde hulpverleners voor Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) of andere geschoolde medische staf aanwezig zijn, voorzien van voldoende materiaal. De kwalificatie moet worden getoond aan de scheidsrechter voor het begin van de wedstrijden.

Indien de club niet beschikt over EHBO-ondersteuning kan deze worden aangevraagd bij de KBWB, die deze zal deze verstrekken tegen betaling.

Bij een blessure bepaalt de coach in samenspraak met de worstelaar of deze verder worstelt, tenzij de scheidsrechter, zo nodig na overleg met EHBO-er of medisch geschoolde, anders beslist.

1.9           Formulieren

Voor het vastleggen van de wedstrijdgegevens moeten de officiële KBWB-formulieren worden gebruikt, zoals weegbriefjes, wedstrijdformulieren en scheidsrechterrapporten. Deze formulieren zijn allemaal beschikbaar op de KBWB-website.

Alle ongevallen en incidenten moeten worden vermeld op de wedstrijdformulieren en op het scheidsrechterrapport. Bij eventuele probleemgevallen wordt er zo snel mogelijk rechtstreeks of telefonisch overlegd met de competitieverantwoordelijke van de KBWB. Deze problemen moeten ook worden vermeld op het wedstrijdverslag.

De competitieverantwoordelijke van de KBWB heeft het recht om op elk moment te informeren naar de gegevens betreffende de wedstrijdorganisatie, wedstrijdadministratie en de wedstrijdaccommodatie. De verenigingen moeten de competitieverantwoordelijke hierbij actief ten dienste staan.

1.10        De weging

Bij de weging mogen uitsluitend aanwezig zijn: de scheidsrechters, de deelnemende worstelaars, hun coach en verzorger.

Op het weegbriefje moeten worden vermeld: de voornaam, de achternaam, de geboortedatum, de clubnaam en het bondsnummer van de worstelaars.

Voor de weging van de deelnemers moet een digitale weegschaal worden gebruikt. Door de scheidsrechter wordt op voorhand gecontroleerd of de weegschaal goed functioneert.

Iedere deelnemer wordt slechts eenmaal gewogen. De deelnemer moet zich met de licentie in de hand aanbieden voor de weging, en daarna op de weegschaal plaats te nemen, blootsvoets en met een worsteltricot aan. Bij de mannelijke deelnemers gebeurt dit met ontbloot bovenlijf, zodat de scheidsrechter eventuele besmettingsrisico’s kan inschatten. Het gewicht van het tricot wordt niet van het gemeten lichaamsgewicht afgetrokken. Het vastgestelde gewicht moet dan worden genoteerd op het weegbriefje.

1.11        Uitzonderingen op leeftijden en gewichtsklassen bij de junioren en senioren

De minimale toelatingsleeftijd voor de junioren- en seniorencompetitie is 17 jaar indien daarvoor een medische goedkeuring is afgegeven. Een dergelijke medische verklaring moet bij de licentieaanvraag aan de competitie-verantwoordelijke van de KBWB zijn aangeboden.

Vanaf de leeftijd van 18 jaar mogen worstelaars in één gewichtsklasse hoger uitkomen dan die van hun eigen gewicht. Deelnemers van 17 jaar mogen uitsluitend in hun eigen gewichtsklasse deelnemen.

1.12        Worsteltenue

Vóór het aantreden bij de wedstrijd moet de worstelaar zich in de kleedruimte zo aankleden, dat hij snel in tricot de worstelmat kan betreden; dit in verband met de onvoorspelbare duur van de voorgaande wedstrijd. Het verwisselen van worsteltricot vlak voor de aanvang van zijn wedstrijd gaat ten koste van de blessuretijd van de betrokken worstelaar. Op de mat moet de worstelaar zijn tricot aanhouden en hij mag zich er niet geheel of gedeeltelijk van ontdoen.

1.13        Trainer

Elke worstelaar heeft recht op één coach of verzorger die op een stoel zit in de buurt van de hoek die toegewezen is aan de desbetreffende worstelaar. Uitsluitend tijdens de pauze mag de coach / verzorger rechtstaan om zijn worstelaar bij te staan.

De trainer/coach/verzorger moet minstens 18 jaar oud zijn, en moet sportkledij dragen wanneer hij zich in de wedstrijdzone bevindt. De trainer of verzorger moet een licentie hebben van de KBWB.

1.14        Wangedrag en agressie

(a)           Als iemand (deelnemer, coach, begeleider, supporter of andere) zich tijdens de worstelontmoeting misdraagt, door bijvoorbeeld te schelden, onrechtmatig geweld te gebruiken of daarmee te dreigen, door zich te bemoeien met de wedstrijdleiding of door onbevoegd de worstelmat te betreden, kan deze persoon ongeacht het verloop van de wedstrijd uit de zaal of locatie worden verwijderd. De scheidsrechter meldt dit aan de competitieverantwoordelijke van de KBWB in het wedstrijdrapport.

(b)           Iedere worstelaar die het vorige artikel overtreedt, kan door de scheidsrechter worden gediskwalificeerd voor de duur van de gehele worstelontmoeting. In dat geval wordt de betreffende worstelaar uit het toernooi genomen en zullen zijn eventuele winstpunten uit eerdere wedstrijden in hetzelfde toernooi worden geannuleerd. Zijn resterende tegenstanders zullen dan tot winnaar worden verklaard. Als de wedstrijd wordt stopgezet wegens het opzettelijk en kwaadwillig toebrengen van letsel aan de tegenstander, en de geblesseerde worstelaar niet verder kan worstelen, dan wordt de geblesseerde worstelaar automatisch winnaar van de partij.

(c)            Ook een coach, verzorger of trainer die in strijd handelt met de vorige bepalingen, kan door de scheidsrechter worden bestraft. Bij een eerste overtreding kan hij een gele kaart ontvangen als waarschuwing. Bij de tweede of bij een zware overtreding volgt de rode kaart, waarna de persoon de zaal moet verlaten. Aan beide kaarten is een geldboete gekoppeld, te betalen door de club waar de betrokken persoon voor optrad.

(d)           Bij overtredingen kan de competitieverantwoordelijke van de KBWB bovendien ook voor de eerstvolgende competitiewedstrijd de worstelaar schorsen en de coach, verzorger of trainer uitsluiten.

(e)           Als dezelfde persoon tijdens de competitie een tweede dergelijke overtreding begaat, dan kan de competitieverantwoordelijke van de KBWB de betrokkene schorsen of uitsluiten voor de twee eerstvolgende competitiedagen. Bij een derde geval kan aan de betrokkene een schorsing of uitsluiting worden opgelegd voor de resterende duur van de competitie.

(f)            Een vergrijp van ernstiger aard dan vermeld in dit artikel, geeft de competitieverantwoordelijke van de KBWB schriftelijk door aan de KBWB, met afschrift aan de betrokkene, waarbij de betrokkene met onmiddellijke ingang wordt geschorst of uitgesloten van de competitie. Het disciplinair comité van de KBWB doet ten laatste 24 uur vóór de volgende competitiedag een uitspraak over deze schorsing, al of niet met toevoeging van disciplinaire maatregelen tegen de betrokken persoon of vereniging.

1.15        Bestraffingen en boetes

Een gele kaart op worstelontmoetingen in België of bij een Benelux-kampioenschap dat buiten België plaatsvindt, leidt automatisch tot een geldboete voor de vereniging van € 50. Een rode kaart zal in dezelfde omstandigheden leiden tot een boete van € 200 voor de vereniging.

Opgelegde diskwalificaties, schorsingen en uitsluitingen zijn overdraagbaar naar het eerstvolgende competitieseizoen; dit ter beoordeling van het Disciplinair Comité van de KBWB.

 

Share