Open Belgische kampioenschappen

Open Belgisch Kampioenschap 2017 Championnat “open” de Belgique 2017

OPEN BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 2017ALGEMENE INFORMATIE

CHAMPIONNAT OPEN DE BELGIQUE – INFORMATIONS GENERALES

De Koninklijke Belgische Worstelbond vzw (“KBWB”) organiseert in samenwerking met de Vlaamse worstelbond de Open Belgische Kampioenschappen Worstelen 2017 (“BK”).Voor de wedstrijden op de kampioenschappen is het sportieve UWW-reglement van 2017 van toepassing. Indien er daarop afwijkingen worden gemaakt, zal dat apart worden vermeld. Verder is het Competitiereglement van de KBWB van toepassing.

La Ligue Royale Belge de Lutte (LRBL) organise, en collaboration avec le Vlaamse Worstelbond, le championnat open de la Belgique 2017. Pour les compétitions pendant le championnat, le règlement sportif UWW de 2017 s’applique. Si des modifications sont effectuées, cela sera mentionné séparément. En outre, le Règlement des compétitions de la LRBL s’applique.

STIJL, DATUM EN PLAATS STYLE – DATE – ADRESSE

 • Zaterdag 25/11 Grieks Romeinse stijl (alle leeftijdscategorieën)
 • Zaterdag 25/11 vrouwen
 • Zondag 26/11 Vrije Stijl (alle leeftijdscategorieën)
 • Samedi le 25/11/17 lutte Gréco-Romaine (GR) – (toutes catégories d’age)
 • Samedi le 25/11/17 lutte féminine
 • Dimanche le 26/11/17 lutte libre

Gemeentelijke Sporthal Putte ( het Kooike)                                                           Salle de sports municipale Putte ( ‘t Kooike)

Ertbrandstraat (nabij ’t Kooike)                                                                                           B 2950 Kapellen België

DEELNAME PARTICIPATION

De inschrijvingen worden opengesteld voor ALLE WORSTELAARS MET EEN GELDIGE VERGUNNING afkomstig van de NATIONALE federatie van het land waar ze verblijven.    De wedstrijdlicentie en/of de vereiste documenten moeten getoond worden tijdens de accreditatie en de weging. Indien er geen gelijkende foto van de worstelaar op de licentie staat, moet de worstelaar ook een identiteitsbewijs kunnen voorleggen.Verenigingen kunnen een ongelimiteerd aantal worstelaars per gewicht- en leeftijdsklasse inschrijven. De inschrijving gebeurt door de clubverantwoordelijke. Voor Belgische clubs geldt dat ze alle eventueel bij de KBWB openstaande saldi betaald hebben vooraleer ze mogen deelnemen aan het BK.De ingevulde inschrijvingsformulieren dienen uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijddatum aan te komen bij onze Wedstrijdcoördinator, bij voorkeur per e-mail. In dit geval moeten de inschrijfformulieren uiterlijk 15 november 2017 ontvangen zijn bij:

 L’inscription sera ouverte à TOUS LES LUTTEURS ET LUTTEUSES AVEC UNE LICENCE VALABLE de la Fédération Nationale du pays dans lequel ils résident.La licence de compétition et / ou les documents requis doivent être présentés lors de l’accréditation et de la pesée. S’il n’y a pas de photo similaire du lutteur sur la licence, le lutteur doit également pouvoir soumettre une pièce d’identité.Les clubs peuvent enregistrer un nombre illimité de lutteurs en poids et en classe d’âge.L’inscription doit être faite par le responsable du club. Pour les clubs belges, ils doivent avoir payé toutes leurs dettes auprès de l’LRBL avant qu’ils ne puissent participer au championnat ouvert de la Belgique.Les formulaires d’inscription remplis doivent parvenir à notre coordonnateur de la compétition, de préférence par courrier électronique, au plus tard 10 jours avant la date de la compétition. Dans ce cas, les formulaires d’inscription doivent être reçus au plus tard le 15 novembre 2017 à:

Koninklijke Belgische Worstelbond vzw,Ligue Royale Belge de Lutte,
p/a  Luc Onzia
Bredestraat  107
2180 Ekeren

E-mail: olympus@telenet.be

LET OP
stuur uw inschrijving tijdig op! Inschrijvingen die later dan 15 november worden ontvangen, worden niet geaccepteerd. Op de wedstrijddag is inschrijven niet mogelijk.
Ingeschreven worstelaars die niet verschijnen op de wedstrijddag, moeten toch hun inschrijfgeld betalen.

Iedere deelnemer kan slechts in één leeftijdscategorie en één gewichtsklasse uitkomen.

ATTENTION

Nous vous demandons de bien vouloir respecter la date des inscriptions! Les formulaires d’inscription devront nous parvenir au plus tard le 15 novembre. Il n’y aura pas d’inscription le jour de la compétition. Les lutteurs inscrits qui ne se présentent pas le jour de la compétition devront en tout cas payer leurs frais d’inscription. Chaque participant ne peut participer qu’à une catégorie d’âge et en une classe de poids.

ORGANISATIE ORGANISATION

Er wordt conform het UWW-reglement geworsteld in de volgende categorieën:                  La réglementation UWW est appliqué dans les catégories suivantes:

Leeftijdscategorieën De leeftijdsklassen zijn de volgende:

Catégories d’âge: Les classes d’âge sont les suivantes:

SCHOLIEREN  Minimes             14-15 jaar nés en 2002 – 2003 (vanaf 13 jaar met medisch attest en toelating van ouders  partir de 13 ans avec certificat médical et la permission des parents))

KADETTEN  Cadets                 16-17 jaar nés en 2000 – 2001  (vanaf 15 jaar met medisch attest en toelating van ouders  partir de 15 ans avec certificat médical et la permission des parents))

JUNIOREN    Juniors                18-20 jaar nés en 1999 à 1997 (vanaf 17 jaar met medisch attest en toelating van ouders  partir de 17 ans avec certificat médical et la permission des parents))

SENIOREN  Seniors                 20 jaar en ouder plus de 20 ans

VETERANEN   Veterans              35 jaar en ouder plus de 35 ans

 

 Mannen Hommes

  SCHOLIEREN

MINIMES

KADETTEN

Cadets

JUNIOREN

JUNIORS

SEN/VET GR

SEN/VET GR

SEN/VET VS

SEN/VET LL

1  29-32 kg  39-42 kg  46-50 kg  59 kg  57 kg
2 35 kg  46 kg  55 kg  66 kg  61 kg
3  38 kg  50 kg  60 kg  71 kg  65 kg
4  42 kg  54 kg  66 kg  75 kg  70 kg
5  47 kg  58 kg  74 kg  80 kg 74 kg
6  53 kg  63 kg  84 kg  85 kg  86 kg
7  59 kg  69 kg  96 kg  98 kg  97 kg
8  66 kg  76 kg  96-120 kg  130 kg  125 kg
9  73 kg  85 kg      
10  73-85 kg  85-100 kg      

 

Vrouwen Femmes

Voor de vrouwen zijn er twee categorieën voorzien                                                         Pour les femmes deux catégories sont prévues:

Vanaf 14 jaar tot 17 jaar                                                       vanaf 18 jaar

De 14 à 17 ans                                                                    à partir de 18 ans

30 kg             46-50 kg
32 kg   54 kg
35 kg    57 kg
38 kg    61 kg
42 kg    65 kg
 46 kg    70 kg
 50 kg   74 kg
 54 kg    86 kg
 58 kg    
 63 kg    
 69 kg    
     

Daar waar deze reglementen niet in voorzien beslist het wedstrijdbureau. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk, tenzij dat wat voorzien is in het Belgisch wedstrijdreglement.De coördinatie van het BK ligt volledig in handen van de KBWB.  De KBWB zorgt voor voldoende scheidsrechters en voor het versturen van inschrijfformulieren naar de aangesloten verenigingen.

Tous cas non prévu au règlement sera soumis au bureau de compétition. Il n’est pas de possible de faire appel contre cette décision, sauf ce qu’il est prévu dans le règlement belge. La coordination du Championnat ouvert de Belgique est entièrement entre les mains de la LRBL. La LRBL fournit des arbitres suffisants et envoye des formulaires d’inscription aux associations affiliées.

 

DAGINDELING FORMAT DU JOUR

 • Accreditatie van deelnemers is mogelijk tussen 08:00 en 08:30 uur indien het verschuldigde inschrijfgeld is betaald en waarbij de geldigheid van de wedstrijdlicentie wordt gecontroleerd.
 • De weging van de atleten zal plaatsvinden van 08u30 tot 09u00.
 • Opening 10.00 uur
 • Vanaf 10u30 tot 14u00 zijn de wedstrijden voor de eliminaties en de kwartfinales (op twee matten). Ná de kwartfinales wordt er een pauze gehouden, als de tijd dit toelaat.
 • Zodra mogelijk vinden de halve finales (op een of twee matten) en finales (op één mat) plaats.
 • Eventuele promotionele of ceremoniële activiteiten zullen in de pauze worden gehouden.
 • L’accréditation des participants est possible entre 08h00 et 08h30 si les frais d’inscription requis ont été payés et la validité de la licence de concours est vérifiée.
 • La pesée se déroulera de 8h00 à 9h00
 • Ouverture de la compétition à 10h00
 • De 10h30 à 14h00, les tours éliminatoires et les quarts de finale (sur deux tapis). Après les quarts de finale, une pause aura lieu si le temps le permet.
 • Dès que possible, les demi-finales (sur un ou deux tapis) et les finales (sur un tapis) auront lieu.
 • Toute activité de promotion ou de cérémonie se déroulera pendant la pause.

PRIJZEN RECOMPENSES

De volgende prijzen worden verleend: Les prix suivants sont attribués: 

 • le prijs, Een gouden medaille; 1ier Médaille d’or
 • 2e prijs, Een zilveren medaille; 2ième Médaille d’argent
 • 3e prijs, Een bronzen medaille; 3ième Médaille de bronze

CEREMONIE PROTOCOLLAIRE

Deelname van prijswinnaars aan de ceremonie protocollaire is verplicht.
De huldigingen en prijsuitreiking vinden plaats binnen 45 minuten na afloop van de laatste partij.
In verband met eventuele persfoto’s geschiedt de huldiging van de prijswinnaars enkel en uitsluitend in volledig trainingspak of worsteltricot.. 

La participation des lauréats à la cérémonie protocollaire est obligatoire.L’hommage  et la cérémonie de remise des prix auront lieu dans les 45 minutes suivant le dernier combat.Dans le cadre des photos de presse, l’hommage des lauréats n’aura lieu que dans un survêtement ou en tenue de lutte.

KOSTEN FRAIS

De inschrijfgelden zijn als volgt: Les frais d’inscription sont les suivants:

–       jeugd t/m 16 jaar : Jeunes jusqu’à 16 ans : € 10

–       junioren/senioren vanaf 17 jaar : À partir de 17 ans : € 15.

Bankrekening:  IBAN BE11220045542748 BIC: GEBABEBB

Bij inschrijving maar niet verschijnen op de wedstrijddag wordt toch inschrijfgeld berekend.

Les lutteurs inscrits qui ne se présentent pas le jour de la compétition devront en tout cas payer leurs frais d’inscription.

 

Share